Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Vážení podielnici pozemkového spoločenstva Urbár Rača,

predkladám Vám zápisnicu z Valného zhromaždenia, ktorá bola v zákonnej lehote zaslaná na Okresný úrad Bratislava odbor pozemkový a lesný.

Pre riadne fungovania spoločenstva je nutné zabezpečiť aktívny vlastnícky kmeň, čo v praxi znamená preukázať čo najvyššie percento vlastníctva podielov a dosiahnuť obnovenú majetkovú podstatu v čo najväčšej možnej miere.


Vlastnícky kmeň

Jeho fungovanie je závislé od každého jedného vlastníka podielov a našej vzájomnej ochoty spolupracovať. V priebehu posledných mesiacov bolo výboru predložených niekoľko dokumentov, nie všetky sú dokladom o vlastníctve urbárskych podielov. Mnohí predkladajú listy vlastníctva na pozemky, ktoré nadobudli po realizovaných pozemkových úpravách. Chcem Vás upozorniť na skutočnosť, že pôvodný zápis mal v menovateli uvedené číslo 4200. Pokiaľ Vás žiadame o predloženie dokladov, máme oporu v zákone a zároveň je to podmienkou na vyplatenie prislúchajúcej sumy za podiely.

Je potrebné:

1.    Predloženie Pozemkovo knižnej vložky, na ktorej je zapísaný predmetný podiel, z ktorej sa dá vyčítať nadobudnutie predkami, resp. prípadné delenie, odpisy a pod.;

2.    Predloženie Osvedčenia o dedičstve v zmysle zákona, to znamená, že v prípade dedenia v rámci rodiny nadobúdateľovi nemôže vzniknúť podiel vlastníka menší ako 6/4200 zapísaný na všetkých štyroch listoch vlastníctva, tj. LV č. 5266, LV č. 9252, LV č. 9258, LV č. 10563 (tieto vznikli nesprávnym delením v rozpore zo zákonom z pôvodného LV č. 5266).

V tejto súvislosti veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí s porozumením pristupujú k riešeniu, pretože máme vlastníctvo spoločné, ktoré je nedeliteľné a je v našom spoločnom záujme preukázať čo najvyššie percento vlastníctva podielov, aby sme mohli pristúpiť k jeho efektívnejšiemu využitiu.


Majetková podstata (alebo „ Čo je moje to je moje a do tvojho ma nič“)

I napriek navráteniu vlastníctva zapísaného pôvodne v PKV č. 2 na LV č. 5266 ako pozemky registra „E“, po niekoľkoročnej práci na obnovení pôvodného vlastníctva do registra „C“ vypracovaním geometrických plánov, stále dochádza k objaveniu duplicitného vlastníctva zapísaného na základe vydržania, zápisu geometrických plánov v rozpore so skutočnosťou. Hľadať vinníka nie je treba. V každom konkrétnom prípade poznáme nového vlastníka ako i geodeta, ktorý je odborne zodpovedný. Problémom je prístup týchto ľudí a postup zodpovedných úradníkov. Bohužiaľ stále ešte platí - všetci sme si rovní, no niektorí sú rovnejší. Ale i tu existujú svetlé výnimky, ľudia ktoré si sú vedomí, že sa jedná o pôvodne urbárske vlastníctvo.

Mobil:   0905 294819
Mail:     urbar.raca@gmail.com
Vanerková IngridPrílohy:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára