Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

POZVÁNKA

Výbor Urbár Rača, pozem. spol.,
Vás pozýva
na

Valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutoční
v piatok - dňa 17. júna 2016 o 15:30 hod.
v spoločenskej sále Nemeckého kultúrneho domu, Barónka 3 v Rači.


Program:

1. Otvorenie, prezentácia členov a kontrola uznášaniaschopnosti zhromaždenia
2. Voľba orgánov
3. Správa o činnosti Urbár Rača, pozem. spol.
4. Plán činnosti Urbár Rača, pozem. spol.,
5. Nový obhospodarovateľ lesných pozemkov a s tým súvisiace informácie
6. Správa o hospodárení Pozemkového spoločenstva, výplata podielov
7. Schválenie uznesení VZ
8. Rôzne, diskusia
9. Záver

Výzva:

Vlastníci podielov, ktorí majú záujem o prevod podielov, môžu tento úmysel nahlásiť písomne na Urbár Rača, pozem. spol. do 3. júna 2016.
Podnety a pripomienky, ktoré máte záujem prerokovať na VZ (bod 8. Rôzne), prosíme zaslať na adresu urbar.raca@gmail.com do 3. júna 2016.

Vaša účasť je nutná!


V prípade Vašej osobnej neúčasti na zasadnutí Valného zhromaždenia Vás žiadame, aby ste písomne splnomocnili svojho zástupcu (viď priložené splnomocnenie).Lisovňa 29, 831 06 Bratislava 35   mobil: 00421905294819   e-mail: urbar.raca@gmail.comPríloha:0 komentárov:

Zverejnenie komentára